Adatkezelés

Zala Márton Viktor Egyéni Vállalkozó elkötelezett ügyfelei személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. A zalamarton.hu oldal és társoldalainak látogatói, hírlevélre, vagy kapcsolatfelvételre feliratkozók személyes adatainak bizalmas kezeléséről és védelméről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást. A birtokunkba jutott adatokat illetéktelen személyek részére nem adjuk át, az alább részletezettek szerint használjuk fel azokat.
A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy lehetősége van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni.

1. Adatkezelés – általános tudnivalók

Zala Márton Viktor, mint Adatkezelő az általa kezelt https://zalamarton.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) a Honlap által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek által önkéntesen megadott személyes adatok, valamint a rendszer alapvető működéséből kifolyólag tudomására jutott adatok adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján jár el.

1.1. A Tájékoztató célja és hatálya

A Tájékoztató a fent említett személyes adatok kezelésének szabályait és irányelveit tartalmazza. Meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, biztosítja az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, tájékoztat az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.
A honlap tulajdonosa fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A módosítások a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá.
A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatására és adatkezeléseire, amely a Tájékoztató hatálya alá eső honlapon található hivatkozás, link vezet. Az adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget ezen szolgáltatásokra, tartalmakra, és adatkezelésekre. Ilyen esetekben kérem, előzetesen tájékozódjon az adott szolgáltatások és adatkezelések tekintetében.

1.2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében az Adatkezelő:
Zala Márton Viktor Egyéni Vállalkozó
Adószám: 69968747-1-33
Nyilvántartási szám: 53947206
Statisztikai számjel: 69968747-8690-231-13
Elérhetőség: zalamarton [kukac] zalamarton.hu
Honlap: https://zalamarton.hu

1.3.    Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség érdekében  kezel. A célokat a Tájékoztató 4. fejezete részletezi. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

2. Jogszabályi háttér

Jelen Tájékoztató összhangban áll az alábbiakkal :
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR,
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.)
o A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az Ön adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli:
• az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelési műveletek esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban, illetve
• a hírlevél küldésével kapcsolatos szolgáltatás esetén
o  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,
o és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.
• Számlázás esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott ideig kezeli.
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása. Ön kifejezett, előzetes, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja az oldal használata során az Ön által közölt személyes adatok kezeléséhez.  Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért  az adatot megadó személy felel.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A honlap megtekintése során, amennyiben a honlapon nem indítja el valamelyik kapcsolat felvételi folyamatot, úgy nem kerül rögzítésre semmilyen személyes adat.

4.1. Személyes adatok

4.1.1. “Időpontot kérek” esetén

Az Adatkezelés az „Időpontot kérek” igénybevétele esetén az alábbi személyes adatokra terjed ki
1. név,
2. e-mail cím,
3. telefonszám
4. az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen az Ön által opcionálisan és önkéntesen megadott további személyes adatok.
5. Az Ön által kitöltött kérdőívre adott válaszai, amelyeket az előzetes igényei felmérése céljából kérünk, hogy töltsön ki.

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétele és kapcsolattartás, online üzenet fogadása, információadás és  tájékoztatás szolgáltatásainkról, az Ön személyre szabott igényeinek kiszolgálása. Az üzenet elküldése nem jelent feliratkozást hírlevélre.
A honlapon  történő űrlap kitöltésével Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait az Adatkezelő rögzítse és tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja. Ön bármikor indokolás nélkül, ingyenesen kérheti az Adatkezelő nyilvántartásából adatainak törlését, amelyet az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül,  de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül végrehajt. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Ön a törlésre vonatkozó  nyilatkozatot megteheti az Adatkezelő elektronikus címére küldött üzenetben.

4.1.2. Kapcsolatfelvétel

A honlapon feltüntetett telefonszámon történő megkereséssel. Az ilyen hívás esetén az adatkezelés kiterjed:

1. a hívó fél nevére, amennyiben megadja
2. telefonszámára, amennyiben nem rejtett számról hív
3. minden további személyes adatára, amelyet a telefonos hívás során megad.
Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel, kapcsolattartás, információadás és  tájékoztatás szolgáltatásaimról, az Ön személyre szabott kiszolgálása.
A telefonon történő megkereséssel  Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait (elsősorban nevét és telefonszámát) az Adatkezelő rögzítse és tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja. A telefonáló bármikor indokolás nélkül visszavonhatja hozzájárulását, ingyenesen kérheti az Adatkezelő nyilvántartásából adatainak törlését, melyet az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül,  de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül végrehajt. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Ön a törlésre vonatkozó  nyilatkozatot megteheti az Adatkezelő elektronikus címére küldött üzenetben.

4.1.3. Számlázási adatok

Számláinkat papír alapon állítjuk ki. Az adatkezelés kiterjed:
1. számlázási névre
2. számlázási címre
3. cég esetében adószámra
4. átutalás esetén a bankszámla kivonaton megjelenő adatokra (név, bankszámlaszám)
Az adatkezelés célja a számlák kiállítása. A számlák megőrzésének idejét jogszabály írja elő, ez a számla kiállítás éve és a következő 8 év. Amennyiben nem adja meg a számlázáshoz kért adatokat, úgy nyugtát adok, vagy átutalás esetén a kért szolgáltatást nem tudom teljesíteni.

4.1.4. Facebook oldal

Facebook oldalt működtetünk a honlaphoz kapcsolódóan. A Facebook oldal üzemeltetésének célja szolgáltatásaink bemutatása, szakmai anyagok, cikkek ismertetése, lelki problémákhoz kapcsolódó írások ismertetése, a rendelőnkben dolgozó szakemberek ismertetése, eseményeink ismertetése, népszerűsítése, tájékoztatás aktuális híreinkről, az általunk fontosnak tartott információk megosztása.

A közösségi oldalakon is találkozhatunk személyes adatokkal, ha „like”-olja, kedveli oldalunkat, illetve tagjává vált a csoportnak. Ez esetben látjuk nevét, nyilvános profilját, nyilvános megosztásait és hozzászólásait, hozzájárulása alapján. Ezeket az adatokat nem őrizzük meg, nem végzünk rajtuk műveleteket. Az Adatvédelemmel és adatkezeléssel a Facebook adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója az irányadó. Ön a döntése alapján „like”-olhatja oldalunkat, vagy a ”like”-ot visszavonhatja, dönt arról, hogy be akar-e lépni a csoportba. Visszavonásig, a csoportból való kilépésig vagy az oldalak megszüntetéséig megjelenik a neve az oldalt kedvelők, illetve az csoport tagjai között. Moderálási jogot fenntartjuk magunknak, lehetőségünk van kitiltani személyeket az oldalról, csoportból vagy törölni hozzászólásokat, illetve oldalt törölni vagy archiválni.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az „Ismerős törlése” vagy „csoportból való kilépés” gombbal, illetve a Facebook aktuális lehetősége szerint. Saját hozzászólásait, megosztásait bármikor törölheti.

4.1.5. Személyes találkozás során

• a szolgáltatás jellegéhez és a találkozás céljához kapcsolódóan adatlap kitöltésére kérjük, illetve
• a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő szintén a személyes találkozás során ad tájékoztatást.

4.1.6. Papíralapú dokumentumok

Az adatokat az adatkezelő a konzultáció helyszínéül szolgáló rendelőben elkülönített, zárt helyiségben, elkülönítetten tárolja. Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés céljából használt külső adathordozó, minden esetben jelszóval védett.
Az adatkezelő Pszichológus és az Ügyfél közötti elektronikus kommunikáció, a konzultációk során előadottak vonatkozásában rögzített személyes adatok és különleges adatok, különösen az egészségügyi adatok a Pszichológus által külön, kizárólag erre a célra fenntartott e-mail címén keresztül történik. A Pszichológus és az Ügyfél közötti (elektronikus) írásbeli kommunikáció tekintetében a II. kategóriába tartozó (akár különleges adatokat is tartalmazó) személyes adatok kezelésére is sor kerülhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.
A személyes adatok biztonságának megóvására alkalmazott adatbiztonsági intézkedések, illetve a személyes adatok bizalmasságának megőrzését célzó, a Pszichológusra vonatkozó szakmai etikai előírások biztosítják az adatkezelési műveletek terjedelmének a szükségesség és arányosság elvével összhangban történő kezelését. Az Ügyfél ilyen tartalmú kérdéseinek megválaszolása, és az ezzel járó adatkezelés Pszichológus részéről jogos érdeken alapuló adatkezelésnek minősül. A Pszichológus a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexének (“Etikai Kódex”) hatálya alatt álló képzett pszichológus. A Pszichológusra az Etikai Kódex 5. pontjában foglaltakkal összhangban kiterjed a pszichológusi titoktartási kötelezettség az Ügyfélre vonatkozó “pszichológiai”[1] és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A Pszichológus titoktartási kötelezettsége az Ügyféllel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Az Ön kezelt adatai pszichológusi titoktartás védelme alatt állnak. Az adatkezelő az Eüaktv. 7. § (2) bekezdése alapján kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához Ön írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül; kivéve, ha az adatok továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

4.2. Pszichológiai adatok

A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontja: Pszichológiai adat különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.).

4.3. A további kezelt adatok

4.3.1. Nem személyes információk

A rendszerek működtetése során technikai folyamatok révén automatikusan létrejönnek és automatikusan rögzítésre kerülőnek az Ön számítógépével kapcsolatos, nem személyes információk (pl. operációs rendszerre vonatkozó információk,  belépés ideje, stb.) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata nélkül automatikusan naplózza. A Honlap használata során a rögzítésre kerülő adatok anonimizáltak, vagyis nem rendelhetők egy adott személyhez, és  tárolásuk kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.

4.3.2. Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, ez a Google Inc. („Google”) webelemző, webanalitikai szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, (sütiket,) használ, ezek szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépére mentenek, és azok elősegítik az Ön által látogatott weblap használatának elemzését. Amikor Ön használja a Honlapot, a weboldal használattal kapcsolatos, „cookie”-kkal generált  információk (beleértve az Ön IP címét), a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak. IP- anonimizálás során a Google az Európai Uniós tagállamok és az Európai gazdasági térségről szóló megállapodásban résztvevő tagországok esetében megrövidíti, levágja, anonimmá teszi az IP címet. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.
A weboldal szolgáltatója nevében a Google kiértékeli ezeket az adatokat a tekintetben, hogy Ön hogyan használta a honlapot, jelentéseket állít össze a weboldal aktivitásával összefüggésben a weboldal üzemeltetőjének, és más, a weboldal tevékenységéhez és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújt a weboldal szolgáltatójának.
A Google nem társítja a Google Analytics használata során az Ön IP címét bármilyen más, a Google által tárolt adattal.

5. Az adatkezelés időtartama

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:
• azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
• Ön azt kéri, hozzájárulását visszavonja
• az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
• az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
• azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
• A számlázással kapcsolatosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében nyolc évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.
• A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő  adatok a  rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

6. Adatbiztonság, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, azokat megfelelő gondossággal, biztonságosan tárolja és megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait bármely, a Tájékoztató 4. fejezetében meghatározottól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározásával és az Ön hozzájárulásával kezelheti. Ezek az adatok a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a személyes adatok tárolására és a honlap biztonságos üzemeltetésére.

7. A személyes adatkezelésével kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

7.1. A személyes adatkezelésével kapcsolatos jogai

• Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. (Hozzáféréshez való jog – GDPR 15.cikke)  Az Ön kérésére  az Adatkezelő írásbeli tájékoztatást ad Önnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
• Ön kérelmezheti az Adatkezelőnél  pontatlannak ítélt  adatai helyesbítését, kiegészítését,
• Indokolás nélkül kérheti adatai törlését ( Felfelejtéshez való jog – GDPR 17.cikk). Önnek joga van arra, hogy az adatkezelővel töröltesse az Önre vonatkozó személyes adatokat– a kötelező adatkezelés kivételével, ha arra már nincs szükség az adott célból, ha hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap adatai kezelésére, ha jogtalanul kezeltük adatait, vagy tiltakozik a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen
• Kérheti adatai kezelésének korlátozását, ha úgy gondolja, hogy nem kezeljük pontosan vagy jogszerűen személyes adatait, és a tisztázás ideje alatt korlátozást kér, vagy jogai érvényesítése miatt törlés helyett kéri a korlátozást,
• Joga van az adat hordozhatóságra. Hozzájárulásos jogalapuló vagy szerződéses jogalapú adatkezelésnél ha az adatkezelés automatizált,  joga van ahhoz, hogy digitális formában, géppel olvashatóan  megkapja az adatkezelőnek átadott személyes adatait és szükség esetén továbbíthatja ezeket az adatokat.
• (További információt a GDPR 13-19. cikkelyeiben talál.)
A fentiek szerinti személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit Ön az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelőnek címére küldött e-mailben küldheti, amennyiben Ön egyértelműen beazonosítható, illetve az e-mailben küldött tájékoztatáskérést Ön az Adatkezelőnél regisztrált e-mail címéről küldi. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül válaszol, és a szükséges intézkedéseket megteszi. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

7.2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei

A 2011. évi CXII Infotv  alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:
• Ha úgy érzi, hogy személyes adatait szabálytalanul kezeljük, megköszönöm, ha kérésével, panaszával a fentiek szerint elsőként közvetlenül az Adatkezelőhöz fordul, aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és írásban tájékoztatja.
• Jogait bírósági úton is érvényesítheti, keresetet benyújtva a lakóhelye szerinti törvényszékhez, vagy
• fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Fogalmak

• érintett / felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapot látogatja, adatait megadja.
• személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
• különleges adat: faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre, világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, bűnügyi státuszra vonatkozó személyes adat;
• pszichológiai adat: az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.) (A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontja)
• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
• nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
• adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
• adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
• adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

9. Vonatkozó jogszabályok

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Adatvédelmi követelmények

Az adatokat az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük.

A pszichológusok titoktartási kötelezettség betartásával végzik munkájukat és erről tájékoztatják a klienseket is, valamint az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jogukról. A dokumentáció biztonságos, jogosulatlan személyektől elzárt tárolása biztosított a rendelőben.

Have a question?

Error: Contact form not found.